Ogólna liczba odwiedzin:
8 567 054
12

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

ENA

Europejski nakaz aresztowania [ENA]. Jest to decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka zabezpieczającego. Na poziomie wspólnotowym instytucja ta regulowana jest przepisami Decyzji Ramowej 2002/584/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

W Polsce podstawę prawną ENA stanowią przepisy zawarte w rozdziałach 65a i 65b kodeksu postępowania karnego. Regulacje te weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks wykroczeń [Dz.U. z 2004 r. nr 69, poz. 626].

W omawianym zakresie k.p.k. rozróżnia dwie subinstytucje: występowanie do państw członkowskich UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA [tj. wydanie ENA] oraz postępowanie w przypadku wystąpienia przez inne państwa członkowskie UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA [tj. wykonanie ENA]. Organami uprawnionym do występowania do państw członkowskich UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA są właściwe miejscowo sądy okręgowe.

Warunkiem koniecznym zastosowania omawianej instytucji karno-procesowej jest uprzednie złożenie wniosku przez prokuratora. Przesłankę faktyczną wydania ENA stanowi przypuszczenie, że osoba ścigana za przestępstwo popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej [tzw. państwa wykonania nakazu].

Wraz z wydaniem ENA sąd lub prokurator może wystąpić do organu wymiaru sprawiedliwości państwa wykonania nakazu o zajęcie i przekazanie przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa oraz przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy nie można wykonać nakazu ze względu na śmierć lub ucieczkę osoby ściganej. Przekazane przedmioty zwraca się państwu wykonania nakazu, jeżeli przy ich przekazaniu zastrzeżono zwrot lub gdy podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, przebywającemu na terytorium państwa wykonania nakazu.

ENA może mieć zastosowanie w stosunku do wszystkich czynów, które w świetle prawa obowiązującego w państwie wydającym nakaz, zagrożone są karą co najmniej roku pozbawienia wolności albo w przypadku, gdy zapadł wyrok lub wydano środek zabezpieczający o wymiarze, co najmniej czterech miesięcy.

Oznacza to, że w świetle obowiązującego obecnie w Polsce prawa karnego ściganiem na podstawie ENA można obejmować w dużej mierze podejrzanych o popełnienie przestępstw pospolitych [rozboje, pobicia, kradzież z włamaniem, wymuszenie rozbójnicze].

Tylko w roku 2005 Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zarejestrowala 26 spraw, w których sądy i prokuratury rejonowe okręgu zielonogórskiego zwracały się o wystąpienie z wnioskami o wydanie ENA w toku prowadzonych postępowań karnych. Procedurę związaną z realizacją nakazów, nadesłanych przez państwa UE wdrożono w 39 sprawach, w odniesieniu do 48 osób.

Wprowadzenie ENA stanowi ważny instrument w walce z przestępczością w UE. Przede wszystkim jest znacznym uproszczeniem dotychczasowego systemu pomocy prawnej w sprawach karnych oraz systemu ekstradycyjnego UE. Należy jeszcze raz podkreślić, że państwa członkowskie odstąpiły tu od dwóch fundamentalnych zasad, tzn.: od zakazu wydawania swoich obywateli [jak w ekstradycji] oraz nakazu podwójnej karalności danego czynu w odniesieniu do najpoważniejszych przestępstw.
[Źródło: Tomasz Safjański, Gazeta Policyjna nr 47/2004]
Źródło

—————————–

aby w UK mogla zostac orzeczona ekstradycja w zwiazku z ENA, nie moze byc zadnych przeszkod ktore wyraznie okresla tzw. Extradition Act 2003 z ktorego m.in. wynika ze: (w skrocie)
1. min. 3 lata pozbawiania wolnosci za przestepstwo/czyn odnosnie ktorego jest wystawione ENA (pod warunkiem jeszcze ze jest wystawione poprawnie)
2. albo czynu, za który może być orzeczony co najmniej w tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będącego przestępstwem:
* udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym,
* handlu ludźmi,
* przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
* nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi,
* nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi,
* łapownictwa i płatnej protekcji,
* oszustwa,
* wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
* fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
* przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym,
* przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin,
* udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,
* zabójstwa,
* spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
* nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi,
* bezprawnego pozbawienia człowieka wolności,
* uprowadzenia człowieka dla okupu,
* wzięcia lub przetrzymywania zakładnika,
* popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
* rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
* wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
* nielegalnego obrotu dobrami kultury,
* sprzeniewierzenia cudzego mienia,
* podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami,
* fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami,
* nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami,
* obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi,
* zgwałcenia,
* podpalenia,
* należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
* porwania statku wodnego lub powietrznego,
* sabotażu.

jak widzicie nie trzeba miec ukonczonych studiow zeby zrozumiec ze np. alimenty, czy tez jazda “na gazie” oraz wiele wiele innych NIE KWALIFIKUJA sie do wystawiania ENA.

————

To tyle  na temat z  forumprawne.org  ,  prawda jest taka  ,że  wielu oszustów  i naciągaczy   tzw  ” mecenasów  wyzwolicieli”   naciąga  jawnie    swe  ofiary  za którymi został  wystawiony  ENA   na bardzo duże  kwoty  pieniędzy  !!!   Prawda jest taka – że   ENA  może  cofnąć  tudzież  zawiesić  tylko ten  KTO GO WYDAŁ !!!   Jednak  jest  jeden   przypadek  w którym  wykonanie  ENA   może  zostać  wstrzymane  :

- Jeśli osoba  ścigana  przez  wydanie  Europejskiego  Nakazu Aresztowania   jest   ścigana  z  powodów  politycznych   , lub zagraża  jej  poważne niebezpieczeństwo w  kraju  który  ma nieodpartą  ochotę  aby się  z nią  spotkać  -  jednym słowem   może  tej osobie  grozić  śmierć  lub tortury  – patrz  – POLAND  .

Tylko  i  wyłącznie  w  takich  przypadkach  sędzia   np w  UK  może  odmówić   wykonania  ENA  ,  w innych  przypadkach   sędzia   sprawdza  czy  wniosek został  formalnie dobrze  sporządzony i na tym  kończy  pracę  !! Wszelkiej maści  magicy twierdzą  ,że  potrafią  wybronić   delikwenta  przed ekstradycją   do  kraju wystawiającego  ENA  – bzdura ! Jeszcze  jedno  przestepstwo  musi  zostać  , lub musiało  zostać popełnione na  terenie  kraju który  wystawia  ENA  , jeśli ktoś  poczuł  się  urażony   tym  ,że  jakiś  polak nazwał   Tuska  – jołopem  …ale ten  patriota  był na terenie  innego kraju niż   tuskolandia  - to  nie ma  takiej siły  aby  zadziałało  ENA !!  A  takie  próby  były  podejmowane  :)    przez  światłych  polandystów  :)

Znam  przykład  Polaka  z  Manchester   :

1- Ojciec  rodziny  , jedyny  żywiciel  , żona chora  na nowotwór  , dzieci  , nowe  życie w  Anglii  – w polandii  przeskrobał coś  co nawet nie było  przestępstwem  !!  Jest ENA  ..  zabierają  go z domu  i wiozą  do aresztu  , staje przed  sądem   i tłumaczy  ,że jest  jedynym żywicielem  rodziny  ,że ma  chorą  żonę   , przedstawia dokumenty  na to  co mówi  – POJECHAŁ  NA  KOSZT  KRÓLOWEJ  !!! 

2- Polak  miał sprawę  5 lat temu   za  posiadanie  12  gram  trawy  ,  nie stawił się    , wyjechał  do  Londynu , ułożył  sobie  życie   , rodzina , praca  , dom … wartość  trawy  około 15 funtów  ,  sędzia  wystawia ENA  .. aresztują go w miejscu pracy  na oczach  szefów  i kolegów  , zrójnowane życie  , traci prace   , żona  nie  pracowała  – był jedynym  żywicielem rodziny  !!  Koszt  ekstradycji do PL  8.500  funtów  , koszt trawy co ją to miał  w kieszeni  15 funtów  – pisały o tym  londyńskie gazety  . Pomimo  ,że  sędzia   angielski  nie widział  powodów  do  takiego  traktowania   zatrzymanego  – ODSYŁA GO DO  POLANDII

3- Anglik  , przekroczył   prędkość  w  polandii , został  zatrzymany   i sprawdzono mu polisę  ubezpieczenia  , policja  PL  stwierdza  ,że  taka polisa w  PL  jest nieważna .  Anglik wraca do domu  ,ale  Polski  sędzia   wystawia  nakaz  aresztowania   ENA  bo anglik  nie stawiał się  na rozprawy w  PL  .  Zawiadomienie  wysłane  uważa  się  za doręczone   i nie ważne  czy było doręczone !!   Policja  londyńska  wpada  do domu anglika  ,aresztuje go i odsyła przed  szanowne oblicze  Polskiego sędziego !!!   Anglika  odesłali  …  za  ubezpieczenie  !!!

Takich  przykładów  znam setki !!   Tylko  w  tym roku  polskie sądy  wystawiły  kilkatysięcy   ENA !!  To jest  istne  szaleństwo ..  teraz  zastanówcie się  jakie  są  szanse   na to  ,że  sędzia w  UK  nie wykona  ENA? 

ŻADNE  !!!!!      A  LUDZIE  PŁACĄ   WYZWOLICIELOM  … TYSIĄCAMI  FUNTÓW  ….CO NIE  PANIE  MARCINIE  KOZIK !

AMSZ

materiał  na górze  z  forumprawne.org

Print Friendly
Kategoria: Hot news, Porady

12 Komentarzy

 1. Średnio tzwni ”polscy prawnicy wyzwoliciele” krzyczą za ich super usługi przy ENA do 4000 funtów !!! Ja chce zobaczyć choć jeden oddalony ENA przez Brytyjskiego śedziego – JEDEN chce zobaczyć !!! Wykorzystywanie ludzi w trudnych sytuacjach zyciowych to jest żerowania na naiwności , dojenie ludzi na maxa !!! Oni wiedzą ,że przysłowiowy marian odda co ma aby nie jechać do polandii – i oddają …ale i tak jadą ! Tylko sędzia co wydał ENA może go cofnąć lub zawiesić – NIKT INNY !!! I to na wniosek prokuratora !! Czasem się to zdarza ..czasem ..innej drogi nie ma , płacenie ”mecenasom” za rzekomą pomoc jest IDIOTYZMEM ! Trzeba znaleźć adwokata w polandii i tam załatwiac te sprawy !! Sedzia w UK nie ma mocy prawnej aby wstrzymać ENA .. tylko w 2 przypadkach może to czynić – takich jak napisałem wyżej – na tym koniec – ale jeszcze takie przypadki nie zaistnialy !

  • Renata pisze:

   witam. chcialabym wam cos powiedziec na ten temat. otoz znam kogos kto byl poszukiwany za oszustwo (kwota 2600zl ) . Przestepstwo mialo miejsce w roku 2000.
   ENA wystawiono w 2008.
   Poszukiwany mieszkal I legalnie pracowal na stale w UK. Nikt go nie lapal I nic sie nie dzialo az do momentu gdy przylecial do Niemiec.
   Aresztowanie a na drugi dzien sad. Sedzia niemiecki wniosek odrzucil,puscil delikwenta wolno I powiedzial ze ma delikwent sam sobie z Polska zalatwic.
   Sad w niemczech widzi ze ENA wystawione 5 lat temu,przestepstwo z roku 2000.
   Problem polega na tym ze poszukiwany boi sie wrocic do UK
   Co wy na to?

  • jaroslaw pisze:

   Ja mam na imie Jaroslaw Grabowski sad nie odeslal mnie do Polski. Jezeli chcesz wiecej szczegolow nr tel 07853337064

 2. michalek pisze:

  znajdz teraz posty na temat ekstradycji z kraju ue do kraju ue. Ena wystawiana jest zadko,zwykle sa to wnioski o ekstradycje. Znajdz statystyki dot tych ktorym udalo sie obronic przed ekstradycja.

 3. bartek pisze:

  mylisz sie poniewaz mam kolege i sedzia nie zgodzils sie na ekstradycje !!!

 4. pawcio pisze:

  Niektorzy na tym forum sa tak pewni ze ENA jest w 100 % przestrzegana w
  UK ze az strzyka w plecach.
  Policja w UK ma inne powazne problemy niz scigac alimenciarzy oraz dluznikow sklepowych.
  Te chore panstwo/polandia/ jest pelne starych komouchow ,prawnikow od 7 bolesci piszacych
  komenty poperajace ekstradycje.

 5. Bartosz pisze:

  Co do podanych przykładów – kraj, nad wisłą nazywa się POLSKA – to tak samo nieskomplikowane jak ANGLIA (co autorowi wychodzi nienagannie). Jakieś tam polandie i tuskolandie niechaj autor zostawi dla siebie, bo to określenia obraźliwe. Partia p. Tuska nie rządzi w kraju za karę, ale została wybrana w demokratycznych wyborach. Ich sposób sprawowania władzy zostawia wiele do życzenia, ale nie zawłaszczyli sobie jeszcze kraju. Wcześniejsza Polska braci Kaczyńskich (może kaczkolandia?) nie była lepsza.
  Przykład 2:
  12 gram trawy za 15 funtów – to chyba trawa ogrodowa była. Ale to nie istotne gdzie ile narkotyki kosztują. Ważne, że posiadanie jest nielegalne. I tu pojawia się kwestia zmiany prawa, a nie jego dowolnego przestrzegania. Jeżeli posiadanie narkotyków (marichuana w Polsce jest narkotykiem) jest nielegalne, to osoba posiadająca je będzie ścigana. Sytuacja jest taka jak z fotoradarami: jak dostaniesz zdjęcie, znaczy, że nie przestrzegałeś przepisów, a to, że często fotoradary stoją w miejscach gdzie nie ma potencjalnego ryzyka wystąpienia wypadku to inna sprawa. Trzeba działać w kierunku zmiany przepisów, a nie niszczenia fotoradarów.

 6. pawcio pisze:

  według ostatnich danych rząd angielski ma w dużym poważaniu obciązanie budzetu przez nakazy wydawane przez sędziów z jakiejś pipidówki polskiej.Nakazy na pewien czas poszły ad acta dopóki bruksela na dostosuje się do brytyjskich”życzeń”
  Te pelne pewności wypowiedzi chłoptasi z polandii jak na razie można schować do kosza

 7. marek pisze:

  Witam
  Nie do konca tak jest jak piszecie ze tylko sedza wystawjajoncy nakaz odwola go w muj pszypadek podpisuje dokumenty ze chce podlegac pod prawo obowjazujonce jak umnie niemcy i albo siedzisz w niemczech albo idzesz do domu bo sendzia stwierdza ze w niemczech za tego typu numer prace spoleczne 200godzin

 8. marek pisze:

  Acha i jakje 4000funt adwokat za friko listy pisze gdze sie da

Dodaj Komentarz

Dodaj Komentarz
*

PolScott24™ © 2013
Kopiowanie materiałów z Portalu tylko za zgodą redakcji!